Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-07-19
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/dneboh-hrada/44

Dneboh, hradiště Hrada

lokalita:Dneboh
okres:

Mladá Boleslav

poloha:

Hrada

typ:

hradiště

rozloha:15 ha
nadm. výška:406 m.n.m.

Datace:

kultura: lineární keramika - šárecký stupeň: -5100 až -4900

kultura: vypíchaná keramika starší: -4900 až -4600

kultura: keramika nálevkovitých pohárů: -3900 až -3750

kultura: keramika nálevkovitých pohárů - siřemská fáze: -3500 až -3450

kultura: keramika nálevkovitých pohárů - mladší fáze (salzmündská): -3450 až -3400

kultura: kanelovaná keramika starší fáze (bolerázská): -3400 až -3300

kultura: HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén): -470 až -420

kultura: LTB2 - LTC1 (laténská): -325 až -180

kultura: slovanská: 800 až 950

kompletní datace | časová osa

Hradiště Hrada – umístěné v nádherné přírodě Českého ráje na náhorní plošině vrcholu Mužský je fascinující nejen tím, že bylo osídleno v mnoha obdobích pravěku, ale i děsivým nálezem ostatků sedmi lidských jedinců se stopami po kanibalismu.

 

Poloha. Výšinné sídliště a hradiště Hrada se nalézá na náhorní plošině skalního pískovcového masivu s vrcholem Mužský (463 m n.m.) v oblasti Českého ráje v těsném sousedství oblíbeného výletního místa Drábské světničky.

Opevnění.
Hradiště o rozloze 15 ha je na severní a západní straně chráněno příkrými skalnatými srázy. Hradiště bylo opevněno pouze na východní, nejpřístupnější straně, kde je ještě dnes v terénu dobře patrný 250 m dlouhý hlinitý val, který je široký 2 -5 m a vysoký až 2 m. Opevnění bylo zpevněno palisádou a opatřeno dřevěným ochozem. Původní vstup na hradiště snad mohl vést východním údolím k tzv. Ženským vratům, v podobě dvou protilehlých útesů, které byly upraveny ve středověku, ale snad již dříve. Další možný přístup do prostoru hradiště je úvalem na jihovýchodě.

Datace. Hradiště Hrada bylo osídleno ve více obdobích pravěku. Prvními prokazatelnými obyvateli lokality byl lid s kulturou lineární keramiky (šárecký stupeň) z mladší doby kamenné (neolit). Po nich následovala kultura s vypíchanou keramikou taktéž mladší doby kamenné. Hradiště Hrada bylo osídleno velmi intenzivně lidem kultury nálevkovitých pohárů v celém jejím průběhu v pozdní době kamenné (eneolit). Dalšími obyvateli byl lid  kultury s kanelovanou keramikou v pozdní době kamenné. Hradiště se stalo velmi významným, patrně pro celou oblast středního Pojizeří v mladší a pozdní době bronzové, kdy jeho obyvateli byl lid lužických popelnicových polí. V tomto období pravěku bylo hradiště poprvé celé opevněno, i společně se sousední lokalitou Klamorna. Hradiště Hrada bylo osídleno i v pozdní době halštatské a v době laténské. Rekonstrukce či zvýšení opevnění není pro tuto dobu však prokázáno.

Nálezy. Mezi nálezy z doby osídlení lidem lužických popelnicových polí patří 150 sídlištních jam, pozůstatky obydlí i dalších objektů, Mezi významné, ale také šokující nálezy patří nález polozemnice, v níž byly objeveny lidské kosti sedmi jedinců, nesoucí nejen známky násilí, ale i stopy po pečení, ořezávání a rozbíjení. Dalším zajímavým nálezem je kostra mladého muže, nalezeného v jedné z jam, který byl fyzicky postižen (podle deformace kostí kulhal). Jeho lebka byla oddělena od kostry a ležela vedle ní. Po stranách lebky ležely bronzové spirálky, patrně vlasové ozdoby. Ve stejné jámě se dále našly kameny, parohová palice a keramika.


Klamorna. Hned vedle hradiště Hrada se nalézá další pravěká lokalita – Klamorna (viz Dneboh, hradiště Klamorna), které spolu s lokalitou Hrada tvořilo patrně už od doby bronzové jedno jediné hradiště. V době hradištní pak byly lokality Hrada a Klamorna spojeny v jeden opevněný celek a vzhledem k archeologicky zjištěnému řidčímu osídlení se usuzuje na útočištnou, refugiální funkci hradiště, kdy se v dobách ohrožení na této lokalitě ukrývalo obyvatelstvo z okolí. Slovanské osídlení je zde prokázáno již od jeho počátcích na na našem území, a to nálezy keramiky pražského typu, který je prvním dokladem příchodu Slovanů do Čech. Hradiště Hrada bylo Slovany využíváno po celé 9. století a na počátku 10.století. Hradiště Klamorna bylo osídleno ještě déle, a to po celé 10.století.

Pohřebiště. V blízkosti hradiště Hrada a Klamorna, v obci Dneboh, byla zjištěna žárová pohřebiště, která se datují do stejného období jako osídlení lokalit kulturou lidu lužických popelnicivých polí. Bylo objeveno asi 70 hrobů s chudou výbavou, polovina hrobů byla popelnicová.

Drábské světničky. V souvislosti s lokalitou Hrada je nutné zmínit i nedaleké Drábské světničky, které se nacházejí v severozápadním rohu lokality, a které vznikly ve vrcholném středověku. Ve 14.století zde vyrostl dřevěný hrad a do pískovce bylo vytesáno více než 30 světniček. Nabízí se zde možnost, že některé ze světniček mohly být vybudovány již dříve, v některé z fází pravěkého či raně středověkého osídlení lokality Hrada.

Datace

kulturadobafázedatace
lineární keramika - šárecký stupeň -5100-4900
vypíchaná keramika starší -4900-4600
keramika nálevkovitých pohárů -3900-3750
keramika nálevkovitých pohárů - předbaalberský horizont -3750-3600
keramika nálevkovitých pohárů - starší baalberská fáze -3600-3500
keramika nálevkovitých pohárů - siřemská fáze -3500-3450
keramika nálevkovitých pohárů - mladší fáze (salzmündská) -3450-3400
kanelovaná keramika starší fáze (bolerázská) -3400-3300
HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura) -1300-1000
HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)) -1000-750
HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén) -470-420
LTB2 - LTC1 (laténská) -325-180
slovanská 800950
slovanská 9501000
Dneboh

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 63-65

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 146-147

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 67-68

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 347-348

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024