Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-20
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/jc-libetice-01/19

Sousedovice, hradiště Libětice

lokalita:Sousedovice
okres:

Strakonice

poloha:

Libětice

typ:

hradiště

rozloha:1,9
nadm. výška:604 m.n.m.

Datace:

kultura: HD2 - HD3 (halštatská): -560 až -470

kultura: slovanská: 800 až 1200

kompletní datace | časová osa

Hradiště Libětice, situované na vrcholu kopce Hradiště nad údolím řeky Volyňky, bylo využívano jak v době železné, kdy patřilo mezi hradiště tzv. Věnecké skupiny a mělo patrně refugiální, útočištný charakter, tak i Slovany v době hradištní.

 

Opevnění. Hradiště se skládá ze dvou částí – akropole a předhradí – a zaujímá prostor o 1,9 ha. Trojúhelníková akropole je umístěna přímo na nejvyšším bodě kopce a jeho rozloha je kolem 1 ha. Akropole je opevněna po celém svém obvodě valem, jehož kameny byly zpevněny břevny. Délka zachovaného valu je 395 m a výška se pohybuje mezi 1 až 1,5 m. K akropoli na jihozápadní straně přiléhá předhradí s obdélníkovým půdorysem (175 x 50 m), jehož opevnění dosahuje výšky až 2 m. Valy opevnění disponovaly dřevohlinitou, snad roštovou konstrukcí s čelní zdí z nasucho kladených kamenů. Opevnění akropole i předhradí bylo na jihozápadní, nejsnadněji přístupné straně, zesíleno mohutnými příkopy.

Datace. Vzhledem k různým stavebním technikám, které byly použity na akropoli a předhradí lze usuzovat, že každá část hradiště byla postavena v jiné době. Opevnění akropole vzniklo na konci starší doby železné v 6.-5. stol. př. Kr. (HD 2/3-LTA). Předhradí bylo k akropoli připojeno pravděpodobně až v raném středověku Slovany, kteří hradiště využívali až do 12. století.

Nálezy. Na hradišti byla nalezena kolkovaná keramika z 5.stol. před Kr. Z doby hradištní pocházejí nálezy jako například ozdobné kování meče či zlomek bodce ostruhy, které dokládají přítomnost raně středověké aristokraie na tomto hradišti. Z doby hradištní dále pocházejí nálezy keramiky, železné nože, hroty šípů, podkova a skleněné korálky.

 

Funkce. Libětice v době železné patřilo do tzv. Věnecké skupiny, tj. mezi čtyři hradiště (Věnec, Němětice, Libětice, Třebohostice) ve středním Pootaví, orientované na ose jih – sever, všechna datovaná do 6.-5. stol. před Kr. Hradiště Libětice mělo funkci spíše refugiální, než sídelní díky své dominantní poloze nad strakonickou kotlinou.

V době hradištní se již jednalo patrně o funkci sídelní, vzhledem k nálezům, které mohly patřit slovanské elitě či nálezu zahloubeného obydlí.

 

Datace

kulturadobafázedatace
HD2 - HD3 (halštatská) -560-470
slovanská 8001200
Sousedovice

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri 2003

 

Drda, P., Rybová, A.:
Keltové a Čechy, Academia 1998

 

Lutovský, M., Michálek, J.:

Archeologie knížecího sídla, SET OUT, Praha 2002

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys 1993

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri 2001

 

 

 

Mapa

Od kostela v Liběticích se vydáme na jih a na první křižovatce odbočíme doleva a pokračujeme až k posledním stavením a dále po polní cestě až k lesu. V místech, kde se cesta začíná pomalu stáčet k jihu jí opustíme a pokračujeme lesem nahoru na sverovýchod k vrcholu kopce, na němž se nalézá hradiště.
Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024