Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-20
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/rejkovice-plesivec/6

Rejkovice, hradiště Plešivec

lokalita:Rejkovice
okres:

Beroun

poloha:

Plešivec

typ:

hradiště

rozloha:57
nadm. výška:653 m.n.m.

Datace:

kultura: HA (popelnicová pole hornodunajská - knovízská kultura): -1300 až -1000

kultura: HB popelnicová pole hornodunajská - knovízská skupina (štítarský stupeň): -1000 až -750

kompletní datace | časová osa

Hradiště z doby bronzové na výrazné hoře Plešivec bylo ve své době velmi důležitým mocensko-ekonomickým opěrným bodem s nepopiratelným kultovním významem pro velkou část regionu středních Čech. Hradiště bylo i důležitýcm obchodním a metarulgickým centrem, do kterého byl přivážen cín z Krušnohoří i měď z Alp.

 

Poloha. Hradiště Plešivec se nalézá na strategicky významném vrcholu Brd, z něhož je vynikající rozhled po celém okolí. Hlavně možnost kontroly okolní krajiny, přilákala na tento vrchol lid mladší doby bronzové, který zde soustředil své aktivity - ekonomické, správní, sociální i kultovní.

 

Opevnění. Hradiště je rozděleno mohutnými valy na dvě části, často označované jako vnější a vnitřní hradiště. Vnější hradiště obklopuje hradiště vnitřní ze tří stran. Fortifikace chybí pouze na straně západní. Je pravděpodobné, že v době bronzové byla hradba i na této straně, její pozůstatky byly však zničeny novověkým lomem. Do vnějšího opěvnění byly začleněny přirozené skalní masivy. Na jihu protíná val ulicovitá brána, zvaná Stará vrata, která je z východní strany chráněna jedním ze skalních masivů - Krkavčí skálou a prochází jí lesní cesta. U této brány byly v 19. století nalezeny depoty bronzových předmětů. Vnější opevnění dosahuje délky 2400 m, proto lze usuzovat na druhou bránu, která mohla být umístěna na východní straně hradiště v prostoru zvaném Malá vrata, na což by mohly poukazovat četnější nálezy bronzových předmětů v tomto místě.

Menší, vnitřní hradiště je umístěno na nejvyšším bodě kopce a zaujímá rozlohu 16 ha. Jeho oválný půdorys je obklopen 1530 m dlouhým opevněním, které je přerušeno na své jižní straně velmi dobře patrnou nálevkovitou branou s dovnitř se zužujícími křídly. Stejně jako v případě vnějšího opevnění, i zde bylo využito přírodních překážek v podobě skalních útvarů.

Kamenné valy plešiveckého opevnění měly šířku asi 3 m a byly postaveny z oboustranně lícovaných vodorovně skládaných kamenů, které byly proloženy příčnými dřevěnými rošty, které svazovaly čelní palisádu se zadní stěnou. Na tomto kamenném základě byla ještě vztyčena 2,5 m vysoká dřevěná palisáda.

 

Datace. Největší rozkvět zažilo hradiště v pozdní době bronzové, tj. štítarský stupeň knovízské kultury.

 

Funkce. V pozdní době bronzové byla postavena kamenná hradba a hradiště bylo jistě jedním z nejdůležitějších opěrných bodů s mocensko-ekonomickým vlivem, který byl patrně umocněn religiózním charakterem, který se přenesl z dob dřívějších, kdy lze předpokládat kultovní charakter hory. V mladší době bronzové byla totiž hora využívana jako důležité metalurgické a obchodní centrum. Sem směřovaly dodávky cínu z Krušnohoří i mědi z alpské oblasti. Vzhledem k vysoké kulminaci řemesel spojených s metalurgií, které byly považovány za řemesla posvátná a jejich mistři za cosi, připomínající šamany či mágy, byla hora patrně posvátným okrskem, kam nezasvěcení neměli přístup. Tuto teorii podporuje i malé množství nálezů, dokládajících sídelní aktivity v mladší době bronzové.

 

Zánik hradiště nelze přesně datovat. Jediným vodítkem by snad mohl být požár opevnění, po kterém již opevnění nebylo obnoveno.

Datace

kulturadobafázedatace
HA (popelnicová pole hornodunajská - knovízská kultura) -1300-1000
HB popelnicová pole hornodunajská - knovízská skupina (štítarský stupeň) -1000-750
Rejkovice
Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Academia 2003

Mapa

1. Namáhavější, ale kratší přístup: Od železniční stanice Rejkovice po zelené turistické značce nahoru do lesa a stále do kopce. V místě kde se zelená turistická značka spojí s červenou, pokračujeme doleva nahoru po zelené či červené k vrcholu Plešivce a vyhlídce Čertova kazatelna. Cestou k vrcholu projdeme jižní branou hradiště.

2. Snazší, ale delší přístup: V obci Jince zahneme doleva a pokračujeme po silnici na Běštín. Zhruba v nejvyšším bodě zalesněného hřebene odbočíme ze silnice doleva na lesní cestu, po níž vede červená turistická stezka a kde lze též zaparkovat vůz před závorou. Dále pokračujeme po červené turistické značce až k rozcestí, kde se odděluje modře značená stezka, vedoucí k viklanu. K hradišti pokračujeme dále vzhůru po červené, která se zanedlouho spojí se zeleně značenou stezkou, až k vrcholu Plešivce a vyhlídce Čertova kazatelna.

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024