Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-04-14
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/hradiste-hradsko/68

Sedlec u Mšena, hradiště Hradsko

lokalita:Sedlec u Mšena
okres:

Mělník

poloha:

Hradsko

typ:

hradiště

rozloha:9,3 ha
nadm. výška:335 m n.m. m.n.m.

Datace:

kultura: HA (popelnicová pole hornodunajská - knovízská kultura): -1300 až -1000

kultura: HB popelnicová pole hornodunajská - knovízská skupina (štítarský stupeň): -1000 až -750

kultura: slovanská: 800 až 1200

kompletní datace | časová osa

Hradiště Hradsko z mladší a pozdní doby bronzové a hlavně z doby slovanské je zajímavé nejen svou polohou, ale také tím, že by mohlo být považováno za hrad Canburg, který je zmiňovaný ve franckých písemných pramenech z počátku 9. století v souvislosti s tažením Karla Velikého do Čech v roce 805. Hradiště bylo prý Karlem Velikým neúspěšně obléháno.

 

Lokalita. Hradiště se nalézá v místě dnešní obce Hradsko a na jejích okolních pozemcích na náhorní plošině pískovcového bloku nad říčkou Pšovka (Kokořínský potok). Hradiště je na všech stranách chráněno příkrými, až 100 m vysokými skalními srázy. Přístupné je pouze na východní straně díky 70 m široké šíji, která byla přepažena mohutnými valy.

 

Opevnění. Hradiště bylo poprvé opevněno v mladší a pozdní době bronzové lidem knovízské kultury. V tomto období byla využita pouze střední část hradiště a opevnění bylo zjištěno v podobě mohutné palisády, zabudované v základovém žlabu. V tomto období nebyl chráněn opevněním šíjový přístup. Po druhé bylo hradiště opevněno v 9. století v raném středověku. Slovanské opevnění chránilo přístupovou šíji ve dvou liniích, které však nebyly vybudovány současně. Nejprve vyrostlo v 9. století vnější obloukovité opevnění s příkopem. Tato hradba se nacházela v místě dnešní návse, dnes již není patrná. Opevnění bylo tvořeno dřevohlinitou hradbou s roštovou konstrukcí a s čelní kamennou zdí zpevněnou dřevěnými kůly. Hradba byla nejprve 7 m široká a postupně byla rozšířena až na 14 m. Druhá, vnitřní linie s čelní kamennou zdí a dřevohlinitým valem, opevnění vznikla až v 11. století a dosahovala šířky až 14 m.

 

Vnitřní zástavba. Na nejvyšším místě hradiště byl objeven dvorec s obytnými stavbami a jámami z 9. a z první poloviny 10. stolet, který byl oddělen od svého okolí palisádou. V 11. století bylo hradiště velmi hustě osídleno a v této době patřil k hradišti patrně i kostelík, který stál na místě dnešního kostela sv. Jiří. V blízkosti kostelíka bylo zjištěno také slovanské pohřebiště.

 

Datace a nálezy. Plocha hradiště byla osídlena již v mladším paleolitu kulturou aurignacien (-30000 až -24000 př. Kr.). Z této doby pochází skoro 2000 nálezů, které sestávají hlavně z pazourkových a čedičových artefaktů. Dále byly na ploše hradiště zjištěny ojedinělé nálezy v podobě zlomků keramiky a kamenných nástrojů z období neolitické kultury s lineární keramikou (-5400 až -4900) a eneolitické kultury s keramikou vypíchanou (-4900 až -4300). V severní části plošiny bylo objeveno sídliště unětické kultury s prvky kultury veteřovské (-1650 až -1500). Další kulturou, která osídlila plošinu byla kultura knovízská (-1300 až -1000) z mladší doby bronzové a kultura štítarská (-1000 až -750) z pozdní doby bronzové. Hradiště bylo osídleno i v pozdním halštatu a v době laténské, ze které pochází nález misky, vytáčené na kruhu a zlomek skleněného náramku z 3.-1. století př. Kr. Nejvýznamnější osídlení hradiště však spadá až do raného středověku, kdy na tuto lokalitu přišli na počátku 9. století Slované.

 

Datace

kulturadobafázedatace
HA (popelnicová pole hornodunajská - knovízská kultura) -1300-1000
HB popelnicová pole hornodunajská - knovízská skupina (štítarský stupeň) -1000-750
slovanská 8001200
připravujeme

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:

Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 95-97

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:

Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 311

 

Waldhauser, J.:

Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 441

 

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024